Villkor & Regler

• I kontraktet med hundar i alla väder får varje hundägare ange ett mobiltelefonnummer så att dagiset alltid kan informera via sms om ändrade öppettider eller annan rutininformation och givetvis vid utebliven hämtning, olycka, sjukdom etc.

• Hundägaren ska se till att hunden är rastad när den kommer till dagis

• Om hunden inte avhämtas före hunddagisets stängningstid eller på avtalad tid äger hunddagiset rätt att på lämpligt sätt ordna försorg om hunden, exempelvis genom att föra hunden till ett hundstall eller annan inrättning eller anförtros åt person som kan ta erforderlig vård om hunden i avvaktan på att hunden kan avhämtas av ägaren. Hundägaren är skyldig att ersätta hunddagiset och/eller hundstall den extra kostnad som hunddagiset sålunda kan åsamkas genom sen avhämtning.

• Hunddagiset har rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär.

• Om hunden har svårigheter att anpassa sig i hundgruppen eller inte kan gå på dagis varje dag av olika anledningar under inskolningstiden utgår alltid månadsavgift så länge hunden är inskriven och har en plats på dagis.

• Uppsägning av hundplats ska alltid ske skriftligen (separat blankett) minst en (1) kalendermånad före, som hundägaren vill, att avtalet ska upphöra.

• Hunddagiset förbinder sig att vårda hunden väl, att ge den god tillsyn, god kontakt samt rasta hunden regelbundet. Hunddagiset förbinder sig även också att inte vidta någon form av åtgärd på hunden såsom kloklippning, öronrengöring, trimning etc. utan ägarens tillstånd

• Hunden ska vara fullt frisk, och fri från ohyra, skabb och liknande. Hunden ska vara vaccinerad mot valpsjuka, parvo, och hcc. Gärna DHPPI (inkl. kennelhosta). Hunddagiset har rätt att kräva vaccination även mot andra sjukdomar. Intyg om vaccination skall av hundägaren visas då hunddagiset begär detta.

• Hunden ska vara liv-och veterinärvårdsförsäkrad. Hundägaren skall även ha en hemförsäkring inkluderande ansvarsförsäkring för hund.

• Om hunden skadas eller förolyckas under vistelsen på hunddagiset eller då hunddagiset rastar hunden är dagiset skyldiga att ersätta uppkomna kostnader och skador endast om det visas att skadan vållats av bristfärdigheter i vårdlokaler, bristande tillsyn eller annan oaktsamhet från dagiset sida. Ersättning utgår i sådant fall bara med belopp som godkänts av hunddagisets försäkringsbolag.

• Utfodring av hundar sker endast om dagiset och hundägaren träffar särskild överenskommelse härom. Detta bör ske skriftligen på uppgiftsblanketten.

• Om avgiften inte erläggs i tid har dagiset rätt att vägra ta emot hunden. Utebliven avgift berättigar också dagiset att säga upp avtalet med omedelbar verkan utan föregående uppsägningstid. Hunddagiset äger också rätt att vägra ta emot hunden om det finns anledning att misstänka att hunden är sjuk, skadad eller bär smitta.

• Hundägaren skall meddela dagiset när hunden inte kommer till dagis (pga. ledighet, sjukdom eller ohyra). Dagisavgiften som redan är erlagd kan ej tillgodoräknas vid ett senare tillfälle.

• Om hunddagiset måste stänga för sanering pga. smitta eller smittorisk i hundgruppen (gäller även om dagiset hålls stängt pga. sjuk personal.) utgår en reducerad avgift till dess hunddagiset åter öppnas i enlighet med villkoren hos hunddagisets försäkringsbolag. Utgår ingen ersättning från hunddagisets försäkringsbolag så räknas händelser som dessa som force majeure.

• Om hunden i samband med invänjningen på dagiset har uppenbara svårigheter att anpassa sig i hundgruppen kan såväl hunddagiset som hundägaren säga upp avtalet till omedelbart upphörande utan föregående uppsägningstid. Om hunden efter invänjningen visar aggressivt beteende eller inte trivs av olika skäl genom att t ex bita personal eller andra hundar kan hunddagiset alltid säga upp avtalet med omedelbar verkan.

• Hunddagiset har rätt att använda sig av praoelever vid rastning. Dock alltid tillsammans med anställd personal.

• Dagisavgiften ska vara hundar i alla väders konto tillhanda senast 27 varje månad i förskott, försenad avgift överlämnas alltid till inkasso varvid kostnader och avgifter för dröjsmålsränta och inkassohantering tillkommer.

• Valp från 4 mån endast deltid, normalt för- eller eftermiddag (för att koordinera med antingen normal lämning eller hämtning). Det betyder att dagis har en särskild lämning/hämtning för valpar kring lunchtid. Först vid 6 mån kan valpen börja på heltid. Valpar 4-6 månader får särskild tillsyn som omfattar social träning och vardagslydnad.

När du lämnar hunden på dagis är det viktigt att du är positiv och inte visar hunden att du är orolig för att lämna den.

Om du ömkar och tycker synd om hunden förstärker det bara hundens känsla av att det är otäckt att bli lämnad och det gör att hunden får svårt att slappna av och vänja sig vid dagis.